Sverige - en del av Volvo PV:s DNA

För Volvo Personbilar har Sverige alltjämt en särställning. Det kan exemplifieras med att Volvo Personvagnars 129 största svenska underleverantörer, exklusive fordonskomponenter, under året fakturerat företaget 9 861 790 946 kronor. Om detta och mycket annat berättar Anders Gustafsson, VD för Volvo Personbilar Sverige, i denna intervju.

Hur kommer det sig att Volvo PV engagerar sig i initiativet Sverige tar matchen?

- Det väl känt i den hårt konkurrensutsatta bilbranschen att en stark hemmamarknad har avgörande betydelse för DNA:t, hur varumärket uppfattas utomlands. Skulle inte Volvobilarna vara populära hos bilköparna i hemlandet föder det tvivel hos kunderna utomlands. Lika viktigt är att företaget uppfattas som en stark och attraktiv arbetsgivare som lockar de bästa krafterna att stanna kvar i landet – Volvo är idag bland de 50 mest attraktiva arbetsgivarna i världen!

Sverige tar matchen handlar om att visa vilken nytta företag skapar i samhället, utöver de varor och tjänster man skapar. Vad skulle du vilja lyfta fram som det ni bidrar med?

- Volvo Personbilar Sverige att minskar behovet av importerade bilar. För varje bil vi säljer i Sverige minskar importbehovet av andra bilar och stärker därmed den svenska samhällsekonomin och minskar utflödet av pengar. Volvo Personbilar Sverige och våra nära 200 återförsäljaranläggningar sysselsätter idag cirka 5000 personer och utgör därmed en väsentlig del i många svenska kommuners arbetsmarknad och ekonomi. Vi skapar också samhällsnytta genom de produkter vi säljer. Volvos ”Vision 2020” som innebär att ingen ska skadas eller dödas i en Volvo efter år 2020 är redan på väg att förverkligas – det är ett samhällsbidrag på högsta nivå.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att Volvo PV ska vara konkurrenskraftiga?

- Att de produkter som Volvo marknadsför håller världsklass och ligger i framkant när det gäller teknik, bränsleeffektivitet, säkerhet och kvalitet.

I kampanjen Industrin tar matchen lyfter man fram att många ledande politiker från olika partier talar väl om industrin och dess betydelse för vårt välstånd. Känner ni av det stödet från politikerna?

- Volvo strävar efter att stå på egna ben. Vi önskar att svenska politiker skapar jämlika förutsättningar för bilproduktion i Sverige, sett i ett internationellt perspektiv. En stark hemmamarknad är förutsättning det svenska DNA:t i Volvos bilar finns med även i framtiden. Det vore också moraliskt värdefullt om svenska politiker på samma sätt som sker i utlandet, visar stolthet över sin bilindustri. Det vore helt otänkbart att regeringscheferna i Tyskland eller Frankrike skulle åka i annat än en inhemsk produkt.

Volvo Cars har idag utländska ägare och en mycket stor andel av er produktion säljs utomlands. Hur stort är ert intresse för är Sverige idag?

- Mycket stort. Det kan enklast exemplifieras med att Volvo Personvagnars 129 största svenska underleverantörer, exklusive fordonskomponenter, under året fakturerat företaget 9 861 790 946 kronor. Nära 10 miljarder kronor! Marknadsbolaget Volvo Personbilar Sverige är marknadsledande på bilmarknaden. Ungefär 25 procent av den totala tillverkningen i Volvos Torslandafabrik säljs i Sverige. Det finns drygt en miljon Volvobilar på de svenska vägarna som dagligen genererar stor mängd samhällsnytta och bidrar till samhällsekonomin.